Įgyvendinti projektai

LOGO_2007-2013.jpg 

 Projektas Bistrampolio dvaro rūmų pritaikymas turizmo reikmėms

2010 m. birželio mėn. pradėtas įgyvendinti projektas Bistrampolio dvaro rūmų pritaikymas turizmo reikmėms iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę Turizmo paslaugų (produktų) įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas.

Bendra projekto vertė sudarė 3,64 mln. Lt. Projektą vykdė UAB TOUREX, išsinuomojusi Bistrampolio dvaro sodybos centrinių rūmų ir vežiminės pastatus. Į viešbučio ir konferencijų centro įrengimą bendrovė investavo 1,46 mln. Lt. ES struktūrinių fondų parama sudarė 2,18 mln. Lt. UAB TOUREX, įgyvendinusi projektą, toliau vykdys turizmo operatoriaus veiklą.

Projekto metu buvo baigti centrinių dvaro rūmų rekonstrukcijos ir vidaus įrengimo darbai. Rūmuose įsikūrė jaukus 13 kambarių viešbutis, restoranas, konferencijų salės. Taip pat buvo visiškai rekonstruotas vežiminės pastatas, jame įrengtas 19 kambarių viešbutis ir SPA centras su pirtele ir sukūrine vonia.
Šiuo metu Bistrampolio dvaro sodyboje galima organizuoti renginius ir konferencijas iki 300 dalyvių, viešbutyje vienu metu gali apsigyventi iki 86 svečių. Atokiau nuo dvaro rūmų įrengtas sporto aikštynas – lauko teniso kortai ir krepšinio aikštelė.

Projekto metu taip pat buvo įgyvendintos rinkodaros priemonės: atnaujintas dvaro sodybos internetinis puslapis, išleisti informaciniai bukletai ir lankstinukai apie Bistrampolio dvaro sodybą.

Projektas buvo įgyvendinamas 33 mėnesius. 2011 m. birželio pabaigoje baigtas ir laukia lankytojų.

Tikimasi, kad po projekto įgyvendinimo Bistrampolio dvaro sodybą per metus aplankys ne mažiau kaip 15 tūkst. lankytojų iš Lietuvos ir užsienio.

Nuorodos: 

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

http://www.finmin.lt/

ES Struktūrionė parama 2007–2013 metams

http://www.esparama.lt/2007-2013/lt

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

http://www.lvpa.lt

Bistrampolio dvaro sodybos buvusi vežiminė

PRIEŠ restauraciją      

Vezimine_SENA FOTO.jpg

PO restauracijos

VEZIMINE_nauja.jpg

 

 

NOR_logo.jpg 

Projektas Bistrampolio dvaro sodybos buvusio žirgyno restauravimas ir pritaikymas  konferencijų, turizmo informavimo poreikiams  

VšĮ Jaunimo integracijos galimybių centras 2006 m. spalio 24 d. pateikė projekto Bistrampolio dvaro sodybos buvusio žirgyno restauravimas ir pritaikymas konferencijų, turizmo informavimo poreikiams paraišką pagal kvietimą EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų fondo paramai gauti.
2007 m. birželio 21 d. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų priežiūros komitetas patvirtino VšĮ Jaunimo integracijos galimybių centro paraišką ir projektą įtraukė į tikslingų finansuoti projektų sąrašą.
2008 m. rugpjūčio 7 d. pasirašyta Norvegijos finansinių mechanizmų fondo projekto Bistrampolio dvaro sodybos buvusio žirgyno restauravimas ir pritaikymas konferencijų, turizmo informavimo poreikiams (toliau – projektas) įgyvendinimo sutartis Nr. 2004-LT0033-IP-1NOR tarp LR finansų ministerijos, Centrinės projektų valdymo agentūros ir VšĮ Jaunimo integracijos galimybių centro dėl paramos suteikimo.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2008 m. rugpjūčio 8 d. – 2010 m. gegužės 31 d.
Projekto finansavimas: Norvegijos finansinio mechanizmo parama ir VšĮ Jaunimo integracijos galimybių centro lėšos.
Projekto vykdytojas: VšĮ Jaunimo integracijos galimybių centras.
Bendra projekto vertė: 1 694 703,30 Lt., iš jų – 60 proc. sudarė Norvegijos finansinių mechanizmų parama, 40 proc. VšĮ Jaunimo integracijos galimybių centro piniginis įnašas.
Trumpas projekto aprašymas
Bistrampolio dvaro sodybos kompleksas LR Kultūros vertybių apsaugos departamento 1997 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 380 yra įrašytas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (Registro numeris G120K) ir saugomas kaip architektūrinę, istorinę bei kraštovaizdinę vertę turinti kultūros vertybė. Dvaro sodybos pastatai yra statyti XIX a. II p. – XX a., sodybos teritorija užima 11,22 ha. Valstybės saugomą dvaro sodybos kompleksą sudaro 11 objektų: buvusio dvaro rūmai, svirnas, arklidė, ledainė, sodininko namas, rūsys, tvartas, kluonas, arklidė, elektrinė ir parkas. Bistrampolio dvaro parkas yra pripažintas gamtos paminklu (registro numeris Gv 80).

Bistrampolio dvaro sodyba nuosavybės teise priklauso VšĮ Jaunimo integracijos galimybių centras (toliau – įstaiga). Įstaiga siekia atkurti buvusią dvaro sodybą ir paversti ją vienu iš Panevėžio rajono kultūros ir turizmo traukos centru. 2008 m. birželio mėn. Bistrampolio dvaro sodybos komplekse baigti ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto Bistrampolio dvaro sodybos restauravimas ir pritaikymas viešojo turizmo reikmėms restauracijos darbai. Dvare nuo 2003 m. kasmet vasarą vyksta jau tradiciniu tapęs Bistrampolio festivalis.

Projekto idėja grindžiama dviem svarbiausiais veiksniais: būtinybe išsaugoti Bistrampolio dvarą, kaip svarbų LR kultūros paveldo objektą, ir dvaro sodybos vietos patrauklumu turistiniu požiūriu. Bistrampolio dvaro sodyba yra visiškai netoli (14 km) nuo Panevėžio miesto, šalia pagrindinio Lietuvos tarptautinio autotransporto koridoriaus šiaurės–pietų kryptimi – Via Baltica magistralės.  Dvaro sodybos vieta ir istorinė vertė leidžia teigti, kad Bistrampolio dvaro sodyba potencialiai gali tapti svarbiu kultūros ir turizmo traukos centru Panevėžio rajone, su sąlyga, kad projektas bus sėkmingai įgyvendintas.

Pagrindinis projekto tikslas yra dalies Bistrampolio dvaro komplekso pastatų (buvusio dvaro sodybos žirgyno) restauravimas bei pritaikymas viešojo turizmo, informavimo ir kultūros reikmėms: siekiama įsteigti konferencinės paskirties sales, kurių pagrindinė funkcija būtų Lietuvos dvarų kultūros išsaugojimas ir pristatymas visuomenei, turizmo informacijos centrą, kuris prisidėtų prie kuriamo naujo turizmo traukos objekto populiarinimo ir naujų turistinių pažintinių maršrutų kūrimo Panevėžio regione. Pagal projektą steigiami keli viešosios turizmo infrastruktūros objektai didins dvaro sodybos patrauklumą ir funkcionalumą.

Bendrieji projekto tikslai yra:
1. Išsaugoti ir pristatyti visuomenei kultūros paveldo objektą – Bistrampolio dvaro sodybą, sukuriant viešosios turizmo infrastruktūros kompleksą.
2. Didinti turistams siūlomų paslaugų prieinamumą ir kompleksiškumą, sukuriant naują atvykstamojo ir vietinio kultūrinio /pažintinio turizmo traukos centrą Panevėžio regione.
3. Didinti kultūros paveldo objekto potencialą pritraukti privačias investicijas tolesnei objekto plėtrai. 

Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus, projekte keliami uždaviniai:
1. Bistrampolio dvaro sodybos buvusio sodybos žirgyno priešavarinės būklės likvidavimas ir restauravimas, pritaikant jį viešosioms turizmo reikmėms: konferencijų  ir turizmo informacijos centrui.
2. Bistrampolio dvaro sodyboje buvusio žirgyno inžinerinės struktūros sutvarkymas.
3. Turizmo informacijos ir konferencijų paslaugų centro įrengimas.
4. Turizmo informacijos sklaidos priemonių parengimas, siekiant didinti kultūros paveldo objekto patrauklumą turistams ir skatinti efektyvesnį sukurtos viešosios turizmo infrastruktūros objektų panaudojimą.

Sėkmingai įgyvendinus projektą, išsaugotas vienas iš Lietuvos Respublikos kultūros paveldo objektų. Bistrampolio dvaro sodyba tapo svarbiu viešu turistiniu bei kultūriniu požiūriu patraukliu traukos centru Panevėžio rajone. Sukurta viešoji kultūros ir turizmo infrastruktūra Bistrampolio sodybos teritorijoje tampa patrauklia vieta privatiems tiek Lietuvos, tiek kitų valstybių turizmo paslaugų tiekėjams.

Nuorodos:
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
http://www.finmin.lt/

EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų valdybos tinklalapis
http://www.eeagrants.org/

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra
http://www.cpva.lt/eee-ir-norvegijos-finansiniai-mechanizmai/apie/projektu-vie%C5%A1inimas.html

Bistrampolio dvaro sodybos buvęs žirgyno pastatas

PRIEŠ restauraciją      

 zirgynas.jpg      

PO restauracijos

Zirgynas_GERAS.jpg       

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų 2004 - 2009 m. paramos laikotarpiu įgyvendinti projektai, užfiksuoti  nuotraukose.

http://www.cpva.lt/eee-ir-norvegijos-finansiniai-mechanizmai/apie/projektu-vie%C5%A1inimas.html

 

BPD.jpg

Projektas Bistrampolio dvaro sodybos restauravimas ir pritaikymas viešojo turizmo reikmėms 

 

Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Jaunimo integracijos galimybių centras 

Projekto sutarties pasirašymo data: 2006-07-13

Projekto trukmė: 23 mėn.

IŠ ES struktūrinių fondų finansuojamo projekto vertė: 2 140 003,56 Lt

ES parama: 1 316 451,76 Lt

Projekto tikslas: Dalies Bistrampolio dvaro sodybos komplekso restauravimo ir pritaikymo viešojo turizmo reikmėms projektas prisidėtų prie Lietuvos (ir konkrečiai – Panevėžio regiono) turizmo sektoriaus potencialo didinimo, kartu užtikrinant šalies kultūros paveldo vertybių išsaugojimą.

Pagrindiniai projekto tikslai:
1. Išsaugoti ir pristatyti visuomenei kultūros paveldo objektą – Bistrampolio dvaro sodybą, sukuriant viešosios turizmo infrastruktūros kompleksą.
2. Didinti turistams siūlomų paslaugų prieinamumą ir kompleksiškumą Panevėžio rajone. 
3. Privačių investicijų pritraukimas tolesnei Bistrampolio dvaro sodybos komplekso, kaip turistinės traukos objekto, plėtrai.

Siekiant įgyvendinti projekte formuluojamus bendruosius tikslus, yra keliami šie projekto uždaviniai:
1. Bistrampolio dvaro sodybos komplekso pastatų priešavarinės būklės likvidavimas ir restauravimas, pritaikant juos viešosioms turizmo reikmėms (muziejaus, konferencijų salių, turizmo informacijos centro ir jaunimo socialinio ir kultūrinio ugdymo vasaros stovyklos) įrengimui.
2. Rekreacinės Bistrampolio dvaro sodybos komplekso teritorijos sutvarkymas, siekiant formuoti patrauklų turizmo objektą.
3. Bistrampolio dvaro sodybos lauko inžinerinės infrastruktūros įrengimas.
4. Naujų nuolatinių darbo vietų sukūrimas.
5. Konferencinių salių, muziejaus, turizmo informacijos centro ir jaunimo vasaros socialinio ir kultūrinio ugdymo stovyklos įsteigimas.
6. Turizmo informacijos sklaidos priemonių, siekiant didinti sukurtų viešojo turizmo objektų žinomumą ir pritraukti vietinius ir užsienio turistus, parengimas.

Projekto rezultatai:
1. Restauruoti ir visiškai pritaikyti 6 Bistrampolio dvaro sodybos pastatai: dvaro sodybos rūmai (bendras plotas 790,54 m2), buvęs dvaro sodybos žirgyno pastatas (bendras plotas 497,35 m2); buvęs dvaro sodybos ledainės pastatas (bendras plotas 37,82 m2), dvaro sodybos parko paviljonas (bendras plotas 31,22 m2), buvęs dvaro sodybos elektrinės pastatas (bendras plotas 10 m2) ir buvęs dvaro sodybos tvarto pastatas (bendras plotas 537,42 m2).

2. Sutvarkyta ir įrengta Bistrampolio dvaro sodybos rekreacinė aplinka: parterio teritorija; parkas, aktyvaus laisvalaikio praleidimo vieta. Įrengtos 3 automobilių stovėjimo aikštelės, kurių bendras plotas 2250 m2 ir aptarnaujančio transporto stovėjimo aikštelė (plotas 780 m2).

3. Įrengta Bistrampolio dvaro sodybos inžinerinė infrastruktūra: lauko vandentiekis su arteziniu gręžiniu, lauko nuotėkų ir valymo įrenginys, lauko elektros tinklai ir apšvietimas.

4. Įsteigti ir įrengti viešojo turizmo infrastruktūros objektai: muziejus, 5 konferencijų salės, turizmo informacijos centras ir jaunimo socialinio ir kultūrinio ugdymo vasaros stovykla.

5. Sukurtos 2 papildomos nuolatinės darbo vietos projekto įgyvendinimo metu (sodininkas ir turizmo informacijos centro darbuotojas) su projektu susijusioms veikloms vykdyti. Įgyvendinus projektą pirmaisiais metais planuojama sukurti ne mažiau kaip 11 naujų nuolatinių darbo vietų.

6. Parengta informacinė medžiaga projekto rezultatų sklaidai ir sukurtų viešosios turizmo infrastruktūros objektų rinkodaros kampanijai.

Bistrampolio dvaro sodybos kompleksas LR kultūros vertybių apsaugos departamento 1997 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 380 yra įrašytas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (Registro numeris G120K) ir saugomas kaip architektūrinę, istorinę bei kraštovaizdinę vertę turinti kultūros vertybė. Dvaro sodybos pastatai yra statyti XIX a. II p. – XX a., sodybos teritorija užima 11,22 ha. Valstybės saugomą dvaro sodybos kompleksą sudaro 11 objektų: buvusio dvaro rūmai, svirnas, arklidė, ledainė, sodininko namas, rūsys, tvartas, kluonas, arklidė, elektrinė ir parkas. Bistrampolio dvaro parkas yra pripažintas gamtos paminklu (registro numeris Gv 80).

Šiuo metu Bistrampolio dvaro sodybos kompleksas nėra nuolat naudojamas. Bistrampolio dvaro sodyba nuosavybės teise priklauso VšĮ Jaunimo integracijos galimybių centras (toliau – JIGC). Ši įstaiga siekia atkurti buvusią dvaro sodybą ir paversti ją vienu iš Panevėžio rajono kultūros ir turizmo traukos centru. Todėl JIGC rūpinasi dvaro sodybos priežiūra, jos iniciatyva vyksta dvaro aplinkos tvarkymo darbai, organizuojamos jaunimo stovyklos, Bistrampolio dvaro festivalis. Tačiau, kaip pažymima "Dvarų paveldo išsaugojimo programoje” (patvirtinta LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 481), nerestauruojami ir nepritaikomi viešosioms reikmėms senieji Lietuvos dvarai neišvengiamai nyksta, nes nėra užtikrinamos kultūros paveldo objektų funkcionavimo sąlygos. Ši problema aktuali ir Bistrampolio dvaro sodybos kompleksui, kadangi nerestauruojant dvaro sodybos pastatų, jų fizinė būklė nuolatos blogėja. Realiausias šios problemos sprendimas, kuris visos Lietuvos mastu yra įvardijamas ir Bendrajame programavimo dokumente 2004–2006 metams, yra kultūros paveldo objektų pritaikymas vietinio ir atvykstamojo turizmo reikmėms. Projektas yra orientuotas į dalies Bistrampolio dvaro komplekso pastatų restauravimą bei pritaikymą viešojo turizmo reikmėms: siekiama įsteigti konferencinės paskirties sales, muziejų, kurio pagrindinė funkcija būtų Lietuvos dvarų kultūros išsaugojimas ir pristatymas visuomenei, turizmo informacijos centrą, kuris prisidėtų prie kuriamo naujo turizmo traukos objekto populiarinimo ir naujų turistinių pažintinių maršrutų kūrimo Panevėžio regione, jaunimo kultūrinio ir socialinio ugdymo vasaros stovyklą. Pagal projektą steigiami keli viešosios turizmo infrastruktūros objektai didins dvaro sodybos patrauklumą ir funkcionalumą.

Bistrampolio dvaro sodybos centriniai rūmai

PRIEŠ restauraciją

Bistrampolio rumai seni.jpg

PO restauracijos

RUMAI NAUJI.JPG